خبر مهم

اوضاع در خط جبهه ارمنستان-آذربایجان همچنان متشنج است

Azeri esger sengerda 250112

 

 واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ١٢٨مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد روز ٧ اوت از مواضع خود در روستای آیگپار منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستای علی بیگلی در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

ضمنا مواضع ما در بلندیها و روستاهای قایماقلی، کمرلی و قیزیل حاجیلی منطقه قزاخ نیز مورد هدف یگانهای نظامی ارمنی مستقر در بلندیها و روستاهای بارکاماوان و دووخ در منطقه نویمبریان و همچنین روستای برکابر منطقه ایجوان در ارمنستان قرار گرفته است.

طبق این گزارش ارتش ارمنستان از مواضع شان در بلندیها و نزدیکی روستاهای یوسف جانلی، شیخلار، ساریجالی، کنگرلی، مرزیلی و جواهرلی در منطقه آغدام، روستاهای گؤی آرخ، چایلی، چیله بؤرت و قیزیل اوبا در منطقه ترتر، روستاهای آشاقی سید احمدلی و آشاقی عبدالرحمنلی درمنطقه فضولی، روستای تاپ قره قویونلو در منطقه گورانبوی و روستای کوروپاتکینو در منطقه جبرائیل و نیز بلندیهای منطقه گؤی گؤل مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار دادند.

بنابر این گزارش درپی شلیک تلافی جویانه ارتش آذربایجان موارد نقض رژیم آتش بس پایان یافته است.

1905.az   

افزایش بی سابقه موارد نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان

Azeri esger sengerda 250112

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۱۶١مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در روستاهای چیناری، آیگپار و موسسگخ و بلندیهای منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستاهای کخا نبی و آغدام در منطقه طاووس و از مواضع خویش در روستای جیل و بلندیهای منطقه کراسنوسلسک در ارمنستان به سوی بلندیهای منطقه گده بیک تیراندازی کردند.

در عین حال مواضع ما در بلندیها و روستاهای کمرلی، قایماقلی و قیزیل حاجیلی منطقه قزاخ و روستای کهنه قیشلاق منطقه آغستافه نیز مورد هدف یگانهای نظامی ارمنی مستقر در بلندیها و روستاهای بارکاماوان، دووخ و ووسکوان در منطقه نویمبریان، روستاهای ووزاشن، برکابر و پاراواکار و بلندیهای منطقه ایجوان در ارمنستان قرار گرفته است.

طبق این گزارش یگانهای ارتش ارمنستان از مواضع شان در بلندیها و نزدیکی روستاهای مرزیلی، یوسف جانلی، شوراآباد، شیخلار و باش غروند در منطقه آغدام، روستاهای هورادیز، گرگان، قره خانبیگلی، آشاقی وئیسللی، آشاقی سید احمدلی و آشاقی عبدالرحمنلی درمنطقه فضولی، روستاهای چیله بؤرت و قیزیل اوبا در منطقه ترتر، روستای تاپ قره قویونلو در منطقه گورانبوی، روستای کوروپاتکینو در منطقه خوجاوند و روستای مهدیلی در منطقه جبرائیل و نیز بلندیهای منطقه گؤی گؤل مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار دادند.

بنابر این گزارش درپی شلیک تلافی جویانه ارتش آذربایجان موارد نقض رژیم آتش بس پایان یافته است.

                                                                                                      1905.az   

ادامه نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه

Azeri esger sengerda 250112

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۷۱مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در روستاهای ووزاشن، برکابر و پاراواکار منطقه ایجوان در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در بلندیها و روستای قیزیل حاجیلی منطقه قزاخ و روستای کهنه قیشلاق در منطقه آغستافه و نیز از مواضع خویش در روستای آیگپار در منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع ارتش ما مستقر در روستای علی بیگلی در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

ضمنا مواضع ما واقع در بلندیهای منطقه گده بیک از سوی یگانهای نظامی ارمنی مستقر در روستاهای اشغالی کمرلی و قوشچو آییریم در منطقه قزاخ و منطقه کراسنوسلسک در ارمنستان گلوله باران شده است.

این گزارش میافزاید یگانهای ارتش ارمنستان از مواضع خود مستقر در نزدیکی روستاهای مرزیلی، یوسف جانلی، شوراآباد، باش غروند، ساریجالی، قره قاشلی،جواهرلی و کنگرلی در منطقه آغدام، روستاهای چیله بؤرت، گؤی آرخ و قیزیل اوبا در منطقه ترتر، روستاهای هورادیز، آشاقی وئیسللی، آشاقی سید احمدلی و آشاقی عبدالرحمنلی در منطقه فضولی، روستای گلستان در منطقه گورانبوی، روستای مهدیلی در منطقه جبرائیل و نیز از بلندیهای مناطق خوجاوند و گؤی گؤل مواضع نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار دادند.

مطابق این گزارش درپی شلیک تلافی جویانه ارتش آذربایجان موارد نقض رژیم آتش بس پایان یافته است.

1905.az