خبر

ادامه نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه

Azeri esger sengerda 250112

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۷۱مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در روستاهای ووزاشن، برکابر و پاراواکار منطقه ایجوان در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در بلندیها و روستای قیزیل حاجیلی منطقه قزاخ و روستای کهنه قیشلاق در منطقه آغستافه و نیز از مواضع خویش در روستای آیگپار در منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع ارتش ما مستقر در روستای علی بیگلی در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

ضمنا مواضع ما واقع در بلندیهای منطقه گده بیک از سوی یگانهای نظامی ارمنی مستقر در روستاهای اشغالی کمرلی و قوشچو آییریم در منطقه قزاخ و منطقه کراسنوسلسک در ارمنستان گلوله باران شده است.

این گزارش میافزاید یگانهای ارتش ارمنستان از مواضع خود مستقر در نزدیکی روستاهای مرزیلی، یوسف جانلی، شوراآباد، باش غروند، ساریجالی، قره قاشلی،جواهرلی و کنگرلی در منطقه آغدام، روستاهای چیله بؤرت، گؤی آرخ و قیزیل اوبا در منطقه ترتر، روستاهای هورادیز، آشاقی وئیسللی، آشاقی سید احمدلی و آشاقی عبدالرحمنلی در منطقه فضولی، روستای گلستان در منطقه گورانبوی، روستای مهدیلی در منطقه جبرائیل و نیز از بلندیهای مناطق خوجاوند و گؤی گؤل مواضع نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار دادند.

مطابق این گزارش درپی شلیک تلافی جویانه ارتش آذربایجان موارد نقض رژیم آتش بس پایان یافته است.

1905.az

۹۶ مورد نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه

 واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۹۶مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در روستاهای برکابر و پاراواکار منطقه ایجوان در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستای قیزیل حاجیلی در منطقه قزاخ و روستای کهنه قیشلاق در منطقه آغستافه تیراندازی کردند.

ادامه نقض آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۶٨ مورد رژیم آتش بس در نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود مستقر در روستاهای چیناری، موسسگخ و آیگپار در منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان در روستاهای کخا نبی و علی بیگلی در منطقه طاووس تیراندازی کردند.