روزنامه نگار نظامی انگلیس در باره ارمنی ها و داشناکی ها:

foto_dashnak2اسکتلند لیدل، روزنامه نگار نظامی انگلیس که در سال ١٩١٩ به قفقاز جنوبی و از جمله به قره باغ و زنگزور سفر کرده بود مینوشت: دلیل بدبختی ارمنی ها در این است که حزب داشناکسیون بر آنها حکمفرما است. این سازمان تروریستی انقلابی سالیان سال است که ارمنی ها را برای حمله علیه مسلمانها تحریک میکند. و بعد از آنکه پاسخ شایسته مسلمانها نصیبشان میشود این موضوع را سرتاسر جهان شایع میکنند تا رغبت جامعه جهانی نسبت به ارمنی های مظلوم و ستم  دیده را بدست بیاورند…. و در سایه تبلیغات سازمان یافته و ماهرانه یی که راه میاندازند حسن رغبتی که درخورشان نبوده بدست میاورند.

وی در ادامه مطالبی را از یک افسر انگلیسی که ظرف مدت چند سال

واگذار شدن ایروان به ارمنی ها

 مصوبه شورای ملی آذربایجان در خصوص واگذاری شهر ایروان بعنوان مرکز سیاسی به ارمنی ها. (به تاریخ ۲۹ می سال ۱۹۱۸). بدنبال انحلال اتحادیه ماورای قفقاز در تاریخ ۲۶ می سال ۱۹۱۸، شورای ملی ارمنستان در تفلیس تأسیس جمهوری ارمنستان (آرارات) را اعلام کرد. روز ۲۹ می سال ۱۹۱۸ جلسه شورای ملی آذربایجان در تفلیس برگزار گردید. طبق صورت جلسه شماره ۳ آن جلسه، فتحعلی خان خویسکی گزارشی از نتایج مذاکرات انجام شده با شورای ملی ارمنی پیرامون سرحدات ارضی فدراسیونهای آذربایجانی و ارمنی ارایه داده است.

دوره شوروی “ادعاهای ارمنی”

foto

 تسلط مجدد روسیه بر قفقاز جنوبی اوضاع سیاسی در منطقه را تغییر داد. مهمترین ویژگیهای شرایط نوین عبارت بودند از احیای دوباره امپراطوری روس تحت عناوین دروغین و برچیده شدن مظاهر استقلال دولتی.