Լուրեր

ՊատգամավորըբողոքինամակէհղելԵվրանեսթԽՎ

Հոկտեմբեր 2014 –ինԲրյուսելումկկայանաԵվրանեսթԽՎ-իբյուրոյինիստը: Նիստումմյուս հարցերիհետմեկտեղկքննարկվի՝կառույցի հերթականնիստի Հայաստանումանցկացման հետ կապված հարցը: