კვლევა

621 000 და 1 130 000

 (პირველი დემოგრაფიული ეტიუდი)

ფუად ბაბაევი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფილოსოფიის  დოქტორი

ხალხში „რუსეთად„ წოდებულ  რუსეთის ფედერაციაში მრავალი აზერბაიჯანელი მოქალაქეა.მათი რიცხვი ყოველ დღე მატულობს. და თანაც ეს ტენდენცია მრავალი წელია რაც   გრძელდება.

მაგალითად ,ჩვენთვის არც ისე შორეულ წარსულში 1959 წელს რუსეთის ფედერაციის მოსახლეობის სულ 0.1 პროცენტს შეადგენდნენ აზერბაიჯანელები,1989 წელს ეს ციფრი 0.2 პროცენტამდე გაიზარდა, ახალი ათასწლეულის მეორე წელს რუსეთის მოსახლეობის 0,4 პროცენტს აზერბაიჯანელები შეადგენდნენ.

რაოდენობრივად ასეთი ციფრობრებია: 1959 წელს –71 000 კაცი,1989 წელს–336 000 და 2002 წელს –621 000 კაცი .

მინდა შევნიშნო,რომ აღნიშნული  ციფრები   რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს ეხება.

მაშ სომხების მხრივ როგორაა საქმე?

1959 წ.–256  000 კაცი (მოსახლეობის 0.2  %)

1989 წ.–532 000 კაცი ( მოსახლეობის 0.4 %)

2002 წ.– 1 130 000 კაცი (მოსახლეობის 0.8%)

მინდა განსაკუთრებულად ავღნიშნო,რომ  რუსეთის ფედერაციის მოსახლეობის  საერთო რაოდენობას თუ მიღებთ მხედველობაში ,რუსების წილი  თანდათან მცირდება.

თუ 1959 წელს ფედერაციის მოსახლეობის 83 % რუსები შეადგენდნენ ,1989 წელს ეს რიცხვი 81.5% –დე შდაეცა, 2002 წელს კი 79.8 %–ს შეადგენდა.

წყარო:

  1. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. Рациональный состав населения СССР. РСФСР. М., 1960.
  2. Национальный состав населения РСФСР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.) М., 1990.
  3. Итоги Всесоюзной переписи населения 2002 г. М,.2003.

ფუად ბაბაევი

პოლიტიკურ მენიერებათა ფილოსოფიის დოქტორი