HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Sütun

Ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsinin təşkilatçısı

frearewwt

XIX əsrin əvvəllərində bаş vеrmiş I və II Rus – İrаn mühаribələri zаmаnı Rusiyаnın işğаlçı siyаsətinin həyаtа kеçirilməsində оrdu ilə yаnаşı diplоmаtlаr dа yахındаn iştirаk еtmişlər ki, bunlаrdаn dа biri А.S.Qribоyеdоv idi.

Soyqırımı Beynəlxalq Fərdi Cinayət Məsuliyyəti Doğuran Cinayətdir

Alovsat_allahverdiyev_foto    Müasir dövrdə cəzasızlıq mühitinin formalaşması törədilən cinayətləri adiləşdirir və tədricən cəmiyyət bunu normal qəbul etməyə məcbur olur. Bəşəriyyəti təhlükə ilə üz-üzə qoyan  soyqırımı və insanlıq əleyhinə cinayətlər beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə qəsd edən əməllərdi. Bütün sahələr üzrə inkişaf edən sivilizasiyalı cəmiyyətdə belə cinayətlərin baş verməsi arzuolunmazdır.

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, bu həm də qaçılmazdır. Müstəqilliyini yenidən bərpa edən Azərbaycan Respublikası 90-cı illərin əvvəllərindən indiyə qədər demək olar ki, bu təhlükə ilə üz-üzə qalıb. XX əsrin müxtəlif vaxtlarında dövlət siyasəti və ya planı formasında azərbaycanlılara qarşı təmizləmə siyasəti aparılıb. Bu siyasi pərdənin arxasında dayanan güc məhz Ermənistanın birbaşa iştirakı ilə soyqırımı cinayətini törədib.

AVCİYA və tarixi həqiqətlərin təbliği

DEYANET

“Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyanın (SCQACK) 2-ci maddəsində “milli, etnik, irqi və ya dini qrupu tamamilə və ya qismən məhv etmək niyyəti ilə törədilmiş hərəkətlər soyqırım adlanır.

Müasir dünyanın kabus-şəhəri

1453385_710018609008630_1948631730_n

Əvvəlcədən təyin olunmuş dəyərlilik əbədi deyil. Əvvəl-axır kibrit, fayl, təkər, çəkmə, saksafon, zavod, hətta qoruq da dəyərini itirir. Sivilizasiyalar da elədir. Şəhərlər də. Tarix yüzlərlə, minlərlə şəhərin məhvini arxivində saxlayır.

Ermənilər Qafqazda yerli xalq deyil

DSC_1139

Ermənilərin Qafqazda yerli xalq olmadığı və buraya başqa ərazilərdən gəlmələri mütəxəssislər tərəfindən çoxdan sübut olunmuş faktdır.