HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

ARAŞDIRMA

Koronavirusun dünya iqtisadiyyatına təsiri

Koronovirusun qlobal səviyyədə yaratdığı iqtisadi problemlərin miqyası böyük olsa da fundamental iqtisadi əsaslara malik olmadığından kornovirusun təsirini xarici amil kimi qiymətləndirmək olar. Buna görə də ehtimal etmək olar ki, virus aradan qalxdıqdan sonra dünya iqtisadiyyatı sürətlə toparlana biləcəkdir. Lakin, virusun yaratdığı problemlərin iqtisadi zərərləri də az olmayacaqdır. 

AZƏRBAYCANLILARIN PARTİZAN HƏRƏKATINDA İŞTIRAKININ TARİXŞÜNASLIĞI (1941-1945-ci illər)

MƏHƏRRƏM ZÜLFÜQARLI

Azərbaycan Turizm İnstitutunun dosenti, tarix elmləri namizədi

 

Açar sözlər: azərbaycanlılar, partizan hərəkatı, Böyük Vətən müharibəsi, döyüşçü, tarixşünaslıq

 

Ключевые слова: азербайджанцы, партизанская движения, Великая Отечественная война, воин, историография,

 

Key words: azerbaijanis, partisan movement, Second World War, historiography