HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Tarixi Azərbaycan

Bu bölmədəki materiallarda Tarixi Azərbaycan dövlətləri (Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin (aliyevheritage.org) nəşri) Bakı, 2012 kitabından istifadə olunmuşdur.

Mada-Atropatena dövləti

atropatena

E.ə. 321-ciildə yaranmışdı. Banisi Atropat idi. Bu dövlət rəsmən Mada, sonralar isə özünün ilk hökmdarının adı ilə tez-tez antik qaynaqlarda Atropatena adlandırılırdı.

Skif çarlığı

skif 2

Qədim Şərq qaynaqları şəhadət verir ki, e.ə. VII əsrin 70-ci illərində meydana gəlmiş Skif çarlığı bir neçə on il ərzində Ön Asiyanın hərbisiyasi həyatında mühüm amil olmuşdur.

Mada (Midiya) şahlığı

midiya

Madalıların tayfa ittifaqı Mannadan şərqdə və cənub-şərqdə yerləşən vilayətlərdə təşəkkül tapmışdı.

Manna çarlığı

manna2

Mannanın adı ilk dəfə e.ə. 843-cü ildə Aşşur salnaməsində qeyd olunur. Aşşur və Urartu  dövlətləri arasında Urmiya ətrafı ərazilərə yiyələnmək uğrunda daimi mübarizə şəraitində Manna dövləti öz müstəqilliyini saxlamağa çalışmışdır. Mannanın çiçəklənməsi çar İranzunun hakimiyyəti illərinə təsadüf edir.