HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURİYYƏTİ – 100

100 yaşlı Cümhuriyyətin 23 yaşlı naziri

Zəngin və keşməkeşli mübarizələrlə dolu, nəsillərə nümunə olan bir ömür yaşamışdı Mustafa bəy Nadir ağa oğlu Vəkilov. O, Azərbaycanın milli istiqlal hərəkatının fəal iştirakçılarından olub. Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin üzvü kimi fəaliyyət göstərmiş, daxili işlər naziri vəzifəsində çalışmışdır.