HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Uncategorized @az

Rəssam: Vaqif Ucatay.

BEK-29621 (2)Rəssam: Vaqif Ucatay. 1955-ci il iyun аyının 22-də Аzərbаycаnın Şаbrаn rаyоnundа аnаdаn olub.  1978-ci ildə Ə.Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq Məktəbini, 1987-ci ildə Sankt-Peterburq şəhərində Repin adına Rəssamlıq Akademiyasını bitirmişdir.1990-cı illərdən karikatura ilə ciddi məşğul olur.

Xaçatur Abovyan: “Bizim dil ən azı 50 faiz türk sözlərindən ibarətdir…”

abovyan

Xaçatur Abovyan, müasir erməni ədəbiyyatının banisi, yazıçı, pedaqoq: “Bizim xalq danışıq dilində nəinki azərbaycanca ancaq ayrı-ayrı sözləri, eləcə də bütöv cümlələri işlədir”. (Х.Абовян, Полное собрание соч., V том, Ереван, Изд. АН Арм. 1950, на армянском языке).