خبر مهم

اوضاع در جبهه ارمنستان-آذربایجان نسبتا آرام گزارش میشود

Azeri esger sengerda 250112

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، واحدهای نظامی ارمنستان بامداد روز ١٤ اوت از مواضع خود در نزدیکی روستای جواهرلی در منطقه آغدام و روستای چایلی منطقه گورانبوی مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار داده اند.

بنابر این گزارش درپی اقدام تلافی جویانه ارتش آذربایجان تیراندازی دشمن متوقف شده است.

1905.az   

مواضع ارتش آذربایجان گلوله باران شده است

Azeri esger sengerda 250112

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد روز ١٣ اوت از مواضع خود در نزدیکی روستاهای یوسف جانلی و جواهرلی در منطقه آغدام، روستای تاپ قره قویونلو و بلندیهای منطقه گورانبوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار دادند.

بنابر این گزارش درپی شلیک تلافی جویانه ارتش آذربایجان موارد نقض رژیم آتش بس پایان یافته است.

1905.az  

ارمنستان ادامه نقض رژیم آتش بس از سوی

Azeri esger sengerda 250112

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان جمعا در ۹٧مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد روز ۹ اوت از مواضع خود در روستای آیگپار منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستای علی بیگلی در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

در این گزارش آمده است ارتش ارمنستان از مواضع شان در بلندیها و نزدیکی روستاهای مرزیلی، یوسف جانلی، شوراآباد و شیخلار در منطقه آغدام، روستاهای هورادیز، قره خانبیگلی، آشاقی وئیسللی، آشاقی سید احمدلی و آشاقی عبدالرحمنلی درمنطقه فضولی، روستاهای چیله بؤرت و گؤی آرخ در منطقه ترتر، روستای تاپ قره قویونلو در منطقه گورانبوی و روستای مهدیلی در منطقه جبرائیل و نیز بلندیهای منطقه گؤی گؤل مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار دادند.

بنابر این گزارش درپی شلیک تلافی جویانه ارتش آذربایجان موارد نقض رژیم آتش بس پایان یافته است.

1905.az   

ارمنستان در ١۶ مورد رژیم آتش بس را نقض کرده است

Azeri esger sengerda 250112

 واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ١۶مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد روز ١٢ اوت از مواضع خود در روستاهای جیل منطقه کراسنوسلسک در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در بلندیهای منطقه گده بیک تیراندازی کردند.

این گزارش میافزاید ارتش ارمنستان از مواضع شان در نزدیکی روستاهای مرزیلی، یوسف جانلی، ساریجالی و کنگرلی در منطقه آغدام، روستاهای قره خانبیگلی  و آشاقی سید احمدلی درمنطقه فضولی، روستای گؤی آرخ در منطقه ترتر و روستای تاپ قره قویونلو در منطقه گورانبوی مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار دادند.

بنابر این گزارش درپی شلیک تلافی جویانه ارتش آذربایجان موارد نقض رژیم آتش بس پایان یافته است.

1905.az   

طبق روال رژیم آتش بس در جبهه ارمنستان –آذربایجان نقض میشود

Azeri esger sengerda 250112

 

 واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ٥۹مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد روز ١٠اوت از مواضع خود در روستاهای آیگپار و موسسگخ و بلندیهای منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستاهای منجوقلو، علی بیگلی و آغدام در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

ضمنا مواضع ما در روستاهای آشاقی اسکی پاره، قوشچو آیریم و قیزیل حاجیلی منطقه قزاخ نیز مورد هدف یگانهای نظامی ارمنی مستقر در روستای ووسکپار منطقه نویمبریان و روستای برکابر منطقه ایجوان در ارمنستان قرار گرفته است.

در این گزارش همچنان آمده است ارتش ارمنستان از مواضع شان در بلندیها و نزدیکی روستاهای شوراآباد، قره قاشلی، شیخلار، ساریجالی و جواهرلی در منطقه آغدام، روستاهای چیله بؤرت و گؤی آرخ درمنطقه ترتر، روستای تاپ قره قویونلو در منطقه گورانبوی و بلندیهای منطقه گؤی گؤل مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار دادند.

طبق این گزارش درپی شلیک تلافی جویانه ارتش آذربایجان موارد نقض رژیم آتش بس پایان یافته است.

1905.az   

ارمنستان در ٥٨ مورد رژیم آتش بس را نقض کرده است

Azeri esger sengerda 250112

 

 واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ٥٨مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد روز ٨ اوت از مواضع خود در روستاهای آیگپار و چیناری و بلندیهای منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستاهای منجوقلو، علی بیگلی، کخا نبی و آغ بلاغ در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

ضمنا مواضع ما در بلندیها و روستای آشاقی اسکی پاره منطقه قزاخ نیز مورد هدف یگانهای نظامی ارمنی مستقر در بلندیهای منطقه ایجوان و روستای برکابر منطقه نویمبریان در ارمنستان قرار گرفته است.

این گزارش همچنان میافزاید ارتش ارمنستان از مواضع شان در بلندیها و نزدیکی روستاهای یوسف جانلی، مرزیلی، شوراآباد، باش غروند و قره قاشلی در منطقه آغدام، روستاهای گؤی آرخ، چایلی و قیزیل اوبا در منطقه ترتر، روستاهای آشاقی سید احمدلی، آشاقی عبدالرحمنلی، گرگان و قره خانبیگلی درمنطقه فضولی، روستای تاپ قره قویونلو در منطقه گورانبوی، روستای کوروپاتکینو در منطقه جبرائیل و روستای مهدیلی در منطقه جبرائیل و بلندیهای منطقه گؤی گؤل مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار دادند.

بنابر این گزارش درپی شلیک تلافی جویانه ارتش آذربایجان موارد نقض رژیم آتش بس پایان یافته است.

1905.az