کتابفروشی مندل

تلاشهای کازنین و آیراپتوف برای توجیه تجزیه طلبی آبخاز

bukinist mendel

 

کتابی تحت عنوان “مناقشه گرجی-آبخاز سالهای ۱۹۹۲-۱۹۱۷” به قلم ک.ی. کازنین و با مقدمه ا.ر.آیراپتوف در سال ۲۰۱۳ در چاپخانه “یوروپا” در مسکو به طبع رسیده است. این کتاب همانطوریکه در دیباچه آن آمده، فرصتی است برای ترسیم شاخصهای کلی تاریخ طولانی و پیچیده مناسبات اقوام مختلف. کتاب مورد اشاره حاوی یک سری مطالب، اسناد و خاطرات راجع به مشکلات ملی در آبخازیا از دوره مربوط به فروپاشی شوروی تا شروع جنگ گرجی-آبخاز میباشد.

بازی با الفاظ توسط آرسن ملیک شاه نظروف

IMG-20140603-WA0002

آرسن ملیک شاه نظروف که از سال ۱۹۹۳ عهده دار سمت مشاور وزیر امور خارجه به اصطلاح جمهوری جعلی قره باغ کوهستانی میباشد، کتاب تحت عنوان “قره باغ کوهستانی: واقعیت ها بر ضد دروغ” را در سال ۲۰۰۹ درمسکودر ۳۰۰۰ نسخه به چاپ رسانده است.