ترتیب تاریخی حوادث

تبعید سال ١٩۰٥

سال ١٩۰٣– تصوب قانونی مبنی بر واگذاری حق تملیک زمینهای کلیسایی به وزارت زمین و املاک روسیه ضربه ای بر وضع مادی تشکلهای سیاسی بود که از سوی کلیسا تأمین مالی میشدند و لذا این امر موجبات گسترش تروریسم ارمنی و تشدید روحیات ضد اسلامی و ضد ترک را فرهم ساخت.