خبر

مقاله تصویری در باره آوارگان آذربایجانی در مجله معروف آمریکایی درج شده است

 wall street

مجله مشهور ” وال استریت ژورنال” چاپ ایالات متحده آمریکا مقاله تصویری تحت عنوان “در جستجوی لانه و کاشانه: تصاویر “اد کاشی” از آوارگان اجباری آذربایجان” را منتشر کرده است. در این مقاله تهیه شده از سوی عکاس آمریکایی تأکید میشود چند هزار نفراز آنهایی که از خانه های پدری خویش در منطقه قره باغ کوهستانی در آذربایجان به زور اسلحه آواره شده اند، بیش از بیست سال میباشد که در سایر مناطق آن کشور سکونت دارند. نگارنده مطلب میافزاید که برخی از آوارگان به بناهای مخروبه تأسیسات دامداری به دید خانه های خود مینگرند در حالیکه برخی ها نیز بیست سال است که در انتظار برگشت به لانه و کاشانه خودشان لحظه شماری میکنند.