قابل توجه

پیام سرهنگ” لازرف” به ارامنه

 ermeni-rus-ordusu-resim-16

ای مسیحیان. بنا بر اطلاعات واثقی که بدست من رسیده، افراد بدخواه فقط بدنبال نشر اکاذیب و مطالب پوچ نیستند بلکه آنها میخواهند رعب و وحشت در قلوب کسانیکه خواهان اجازه برای انتقال به روسیه مسعوده شده اند ایجاد و بدین طریق از تحقق آرزوی قلبی آنها جلوگیری نمایند.