خبر

گفته های ارمنی ها در باره خودشان

از حیث قدمت تاریخی، وطن واقعی ارمنی ها و یا به اصطلاح ارمنستان بزرگ در محدوده ای خارج از قلمروی روسیه و دقیقتر آن در آسیای صغیر قرار دارد. آنچه که مربوط میشود به ارمنی های مقیم قره باغ کوهستانی، بخشی از آنها یعنی آن گروهی که متعلق به نسل طوایف آلبانیان باستان میباشد، از اهالی بومی منطقه هستند

گفته های ارمنی ها در باره خودشان

در سال ۱۸۸۳ تعداد ۱۵۹۹۲ نفر از اهالی ۱۸۷۶۶ نفره شهر ایروان را آذربایجانی ها تشکیل میدادند. در سال ۱۸۶۶ نیز ۲/۸۵ در صد اهالی یعنی ۲۳۶۲۶ نفر از جمعیت ۲۷۲۴۶ نفره آن شهرعبارت از آذربایجانی ها بوده است.