تبعید آذربایجانی ها

چرا آذربایجانی رانده شده از ارمنستان در قره باغ اسکان داده نشدند؟

Erm--nistandan

همانگونه که مستحضرید، همزمان با شروع حوادث قره باغ موج ترور علیه آذربایجانی ها در ارمنستان شدت بیشتری بخود گرفت. آذربایجانی ها از سرزمینهای ابا و اجدادی خود در ارمنستان بیرون رانده شدند. “زوری بالایان” مدعی است “نیمی از آذربایجانی ها در مناطق زلزله زده سکونت داشتند و بعد از وقوع زمین لرزه ای آنها خودشان ارمنستان را ترک کرده اند.”

تبعید سال ١٩۰٥

سال ١٩۰٣– تصوب قانونی مبنی بر واگذاری حق تملیک زمینهای کلیسایی به وزارت زمین و املاک روسیه ضربه ای بر وضع مادی تشکلهای سیاسی بود که از سوی کلیسا تأمین مالی میشدند و لذا این امر موجبات گسترش تروریسم ارمنی و تشدید روحیات ضد اسلامی و ضد ترک را فرهم ساخت.