HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Bukinist Mendel

Azərbaycan aliminin monoqrafiyası Almaniyada dərc olunub.

LAP LAMBERT Academic Publishing beynəlxalq nəşriyyatı tərəfindən Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyevin “Rus nəsrinin mifopoetikası. XX əsrin ikinci yarısı” adlı monoqrafiyası dərc edilib. Kitabda mifopoetikanın metodoloji və nəzərə məsələləri, arxetip mənaların və süjetlərin fəlsəfi-estetik məzmunu və bədii funksiyaları, müasir rus yazıçılarının yaradıcılıq axtarışlarında mifoloji və folklor elementlərinin rolu tədqiq edilib.

Bir səfirin sərsəmləmələri

bukinist mendel foto

“Səfir Morqentaunun tarixçəsi. Erməni xalqının faciəsi” kitabı 2010-cu ildə Moskvada, “Sentopoliqraf” nəşriyyatında çap olunub. Kitab 1913-1916-cı illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyədəki səfiri olan Henri Motqentau tərəfindən qələmə alınıb. Xüsusi olaraq qeyd edək ki, Henri Morqentaunun qələmə aldığı kitabın əsil adı “Səfir Morqentaunun tarixçəsi”dir və “Erməni xalqının faciəsi” adının buraya əlavə edilməsi kitabın rus naşirlərinin təşəbbüsüdür. Elə həmin naşirlər tərəfindən də kitabın annotasiyasında nəşrdə Türkiyə imperiyasının şərq əyalətlərində yaşayan ermənilərin qırılmasının təsvir olunduğu vurğulanır. Halbuki 319 səhifəlik kitabın yalnız onda bir hissəsi ermənilərlə bağlı məsələlərə həsr olunub.

Azərbaycan kitabı – 2017

“2017-ci il Azərbaycan kitabının tarixində necə qaldı və 2018-ci ildən gözləntiləriniz”, bu sualla yazıçılara, kitab nəşri və satışı ilə məşğul olan şəxslərə müraciət etdik:

Gülüstan müqaviləsinin nəticələrinə Moskvadan bir baxış

~kitab mendel

2013-cü ildə Moskvanın “Knijnıy mir” nəşriyyatı “Современное значение Гюлистанского мирного договора” (Gülüstan sülh müqaviləsinin müasir dövrdəki əhəmiyyəti) adlı kitabça çap etmişdir.