آذربایجان تاریخی

دولت شروانشاهان

6 

بدنبال انقراض خاندان ارشاکیان بدست ساسانیان در اوایل قرن ششم زمینه برای پیدایش نهاد جدیدی تحت امر حاکمان ملقب به “شروانشاه” در سرزمین باستانی شیروان و دربین حوزه های شابران چای و گیلگیل چای فراهم شد. مرزهای شمالی آن دربند بوده است. در منابع تاریخی از اردشیر یکم (۲۴۱-۲۲۴) از پادشاهان ساسانی و بیشتر نیز از خسرو انوشیروان یکم (۵۷۹-۵۳۱) بعنوان بنیان گذاران این دولت نام .برده میشود. در این منابع نامی از نخستین نمایندگان شروانشاهان به میان نیامده است

پادشاهی ماد (میدیا)

midiya

اتحاد طوایف مادها در ولایتهایی واقع در شرق و جنوب شرق ماننا تشکل یافته بود. در نتیجه شورشهای گسترده مردمی به رهبری خشتریته درسالهای ٧۰ قرن ششم پیش از میلاد آشورها کاملا از ولایتهای ماد بیرون رانده شدند و پادشاهی ماد در آنجا تشکیل گردید.