HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

kvartet

XIX ƏSR ƏDƏBİ MƏCLİSLƏRİ

Filologiya üzrə elmlər doktoru Raqub Kərimov və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Firudin Qurbansoyla ədəbi məclislərimiz barədə danışdıq.

 

BİZİM NUMİZMATİKA

AMEA Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin “Numizmatika və epiqrafika” elmi fond şöbəsinin böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Aygün Məmmədova və kolleksiyaçı Mustafa Əliyevlə Azərbaycan numizmatikası, işğal olunmuş ərazilərdə tapılmış numizmatik nümunələr barədə danışdıq.

 

BİZİM BOLŞEVİKLƏR

Tarix üzrə elmlər doktoru, professor Nuru Məmmədov və “Baku.ws” saytının baş redaktoru Azad Əliyev ilə bolşevizm və bolşeviklər haqqında danışdıq.

 

ERMƏNİ DİLİNİ BİLMƏLİYİK? !

Azərbaycan Dillər Universiteti Regionşünaslıq kafedrasının erməni dili müəllimi Hüseyn Əsgərov və siyasi elmlər doktoru, “Erməni dili” dərs vəsaitinin müəllifi Hatəm Cabbarlı ilə Azərbaycanda erməni dilinin tədrisinin vəziyyəti barədə söhbət etdik.

 

AHISKA TÜRKLƏRİMİZ

Filologiya elmləri doktorları: professor Asif Hacılı və professor İsmayıl Kazımov ilə Ahıska türkləri və onların deportasiyası barədə danışdıq.