خبر

اوضاع در خط جبهه ارمنستان-آذربایجان ناآرام است

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد روز ٨ سپتامبر از مواضع خود در بلندیها و روستاهای نوروزلو، جواهرلی و باش غروند در منطقه آغدام، روستای کوروپاتکینو در منطقه خوجاوند، روستای آشاقی وئیسللی در منطقه فضولی به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستاهای آغدام در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

افزایش موارد نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان

 به گزارش واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان دیشب و بامداد روز ٦ سپتامبر از مواضع خود در نزدیکی روستای موسسگخ در منطقه بئرد ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان مستقر در روستای آغدام منطقه طاووس تیراندازی کردند.

آرامش نسبی در خط مقدم جبهه ارمنستان- آذربایجان

 به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان دیشب و بامداد روز ٥سپتامبر از مواضع خود در نزدیکی روستای شوراآباد در منطقه آغدام و روستای تاپ قراقویونلو در منطقه گورانبوی به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان تیراندازی کردند.

ادامه نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان

 به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان بامداد روز ٤سپتامبر از مواضع خود در نزدیکی روستای یوسف جانلی در منطقه آغدام و بلندیهای واقع در مناطق گوارنبوی و فضولی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار دادند.

تثبیت نسبی اوضاع در خط جبهه ارمنستان- آذربایجان

 به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان روز ٢سپتامبر از مواضع خود در نزدیکی روستای گؤی آرخ و بلندیهای منطقه ترتر به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان تیراندازی کردند.

نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در خط جبهه

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد روز ٢سپتامبر از مواضع خود در روستاهای مرزیلی و یوسف جانلی در منطقه آغدام، روستای مهدیلی در منطقه جبرائیل و بلندیهای منطقه فضولی مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار دادند.