آتش بس ادامه دارد

ارمنستان همچنان بر نقض رژیم آتش بس در نوار جبهه ادامه میدهد

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۱۱۱ مورد رژیم آتش بس در جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در بلندیها و روستاهای وازاشن، برکابر و پاراواکار در منطقه ایجوان در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در بلندیها و روستاهای مزم و قیزیل حاجیلی در منطقه قزاخ و روستای کهنه قیشلاق در منطقه آغستافه تیراندازی کردند.

ادامه نقض آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۶٨ مورد رژیم آتش بس در نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود مستقر در روستاهای چیناری، موسسگخ و آیگپار در منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان در روستاهای کخا نبی و علی بیگلی در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

افزایش کم سابقه موارد نقض آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ٩٢ مورد رژیم آتش بس در نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود واقع در روستاهای بارکاماوان، شاوارشاوان و دووخ در منطقه نویمبریان در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان در بلندیها و روستاهای قیزیل حاجیلی و قایماقلی در منطقه قزاخ و نیز از مواضع خود در بلندیهای منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع ما مستقر در روستای کخا نبی در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه ادامه دارد

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۴۱مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در بلندیها و نزدیکی روستاهای چیناری، آیگپار  و موسسگخ منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در بلندیها و روستاهای کخانبی، علی بیگلی، حاجی علی و آغدام  در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

افزایش موارد نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۵۲ مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در روستای شاوارشاوان منطقه نویمبریان و روستای برکابر منطقه ایجوان در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستاهای فرحلی و قیزیل حاجیلی در منطقه قزاخ تیراندازی کردند.

۳۱ مورد نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۳۱ مورد رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در روستاهای دووخ، بارکاماوان و شاوارشاوان منطقه نویمبریان و روستای برکابر منطقه ایجوان در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستاهای قایماقلی، فرحلی، قیزیل حاجیلی و تپه هایی در منطقه قزاخ تیراندازی کردند.