آتش بس ادامه دارد

رژیم آتش بس در نوار جبهه از سوی ارمنستان نقض میشود

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود مستقر در تپه ها و نزدیکی روستاهای یوسف جانلی، مرزیلی، شورا آباد و باش غروند در منطقه آغدام، روستای آشاقی سید احمدلی در منطقه فضولی، روستای کوروپاتکینو در منطقه خوجاوند و روستای چیله بؤرت در منطقه ترتر به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان تیراندازی کردند.

براساس این گزارش، درسایه شلیک تلافی جویانه ارتش آذربایجان موارد نقض رژیم آتش بس پایان یافته است.

1905.az

نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در نوار جبهه

نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در تپه هایی در مناطق ایجوان و نویمبریان در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در تپه هایی در منطقه قزاخ تیراندازی کردند.

آتش بس در نوار جبهه از سوی ارمنستان نقض میشود

 واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در روستای چیناری در منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستای آغ بولاغ در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

رژیم آتش بس از سوی ارمنستان نقض میشود

 واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ادامه نقض رژیم آتش بس مواضع نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار داده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، در ۲۴ ساعت گذشته واحدهای نظامی ارمنی در ۲۴ مورد رژیم آتش بس را در نقاط مختلف خط جبهه پایمال کرده اند.